Norsk Folkehjelp eller kolonimaktenes hjelper?

«Ten years of struggle for freedom and dignity». Det var ikke vanskelig å forutse hva som ville bli sagt på Norsk Folkehjelps online-arrangement 15. mars, da det gikk fram av tittelen på arrangementet og gjestene NF hadde invitert.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/03/norsk-folkehjelp-eller-kolonimaktenes-hjelper/
1 Like

Fra en tidligere kommentar om samme tema.

Norasonde https://www.norasondegruppen.no/eier norges første vernede bedrift en telebedrift etablert av E-tjenesten. Hvor Norsk folkehjelp som hjelper norges terrorister i Syria er en av eierene.
Har Norsk folkehjelp alltid vært et skalkeskjul for den norske E-tjenesten? https://giabo.wordpress.com/2016/02/19/boken-gro-gate/ .

Svært meget tyder videre på at Norasonde i perioder bidro til produksjon av telefonapparater modifisert for romavlytting via telefon5^. Disse ble stilt til disposisjon for installasjon både i offentlig og privat sektor. Denne (forøvrig ulovlige) avlyttingsteknikken kom i bruk i Norge på 60-tallet(Grogate)

tidligere arbeidsledere fra Norasonde (disse var ikke yrkesvalghemmede) opptrer som overvåkere på vegne av E-staben og i samarbeid med andre fast ansatte i E-staben og overvåkere styrt av Mossad samt folk fra POT, skjønner vi godt regjeringen Harlem Brundtlands anstrengelser for å forhindre oppklaring av vår sak. En full oppklaring av «U-3»-bedriften Norasondes virksomhet ville nemlig ikke bareavdekke endel ulovlige virksomheter styrt av E-staben og derved også kompromittere både statsministerens far, sosialminister og senere forsvarsminister Gudmund Harlem og hennes onkel Ola Evensen, ansatt i E-staben, menogså at en kamuflert arbeidsform for etterretningsvirksomhet (hyppig brukt av allierte tjenester) hadde vært benyttet i større utstrekning enn tidligere antatt her hjemme. Vi er for vårt vedkommende fulle av respekt for genialiteten ved denne operasjonsformen i sin egentlige hensikt, men akkurat like irritert over at den har vært benyttet mot oss som lovlydige norske borgere(Grogate)

Etter den spanske borgerkrigen innledet Karl Evang, på vegne av Spaniahjelpen, et initiativ overfor LO at det skulle etableres en helseorganisasjon som skulle jobbe med helsearbeid i Norge, og kunne tre inn når befolkningen i Norge eller andre land er truet av nød. Sekretariatet i LO vedtok opprettelsen av Norsk Folkehjelp høsten 1939. Stiftelsesmøte var planlagt til februar 1940, men da Finlandskrigen brøt ut i november 1939 ble stiftelsen fremskyndet til 7. desember 1939.

Han var bror til etterretningssjef Vilhelm Evang.
I studietiden kom han inn i kretsen rundt den kommunistiske bevegelsen Mot Dag og dens leder Erling Falk, men i motsetning til broren Karl var Vilhelm Evang ikke en del av den indre krets.ved stortingsvalget 1933, og 1935 kunne Johan Nygaardsvold danne regjering. Samme år ble Mot Dag oppløst, og sammen med de fleste motdagistene vendte Evang tilbake til moderpartiet. Veien lå åpen for karrierer. Sigurd Hoel oppsummerte noen år senere: “Aldri har en så liten gruppe i løpet av så kort tid sikret seg så mange ledende stillinger.” Stillingen som medisinaldirektør ble ledig 1938. Evang søkte, og han fikk den.https://nbl.snl.no/Karl_Evang

Internasjonalt var Norsk Folkehjelp aktiv gjennom Europahjelpen Europahjelpen – Store norske leksikon.
Europahjelpen, humanitær organisasjon, dannet i Norge mai 1946. Organisasjonen ble aldri formelt opphevet, men avviklet av Det Norske Flyktningeråd i 1953 (1992–2005 Flyktningerådet, fra 2005 Flyktninghjelpen). Flyktninghjelpen, en av Norges største private hjelpeorganisasjoner som jobber internasjonalt.

Utenriksdepartementet fant i 2013 misbruk av norske bistandsmidler i Flyktninghjelpens prosjekter i Afghanistan, Aserbajdsjan, DR Kongo, Liberia og Sri Lanka. Flyktninghjelpen måtte tilbakebetale midler til Staten.[4]

e24.no

Krevde tilbake70 mill. i bistand

De siste fem årene har norske myndigheter krevd å få tilbakebetalt 70 millioner kroner etter mislighold av bistandsmidler.

Det kan ikke herske noen som helst tvil om at Norsk folkehjelp i likhet med Norasonde ble opprettet som et skalkeskjul for norsk etteretningstjeneste. Om de i tilleg utfører tjenester som sporadisk kan vurderes som å gjøre noe godt for noen. Så endrer dette ikke Norasonde og Norsk folkehjelps opprinnelige oppgave, som er å fungere som et nasjonalt og internasjonalt skalkeskjul for E-tjenesten. Det er også grunn til å tro at E-tjenesten har stilt Norsk folkehjelp til disposisjon for både CIA og Mossad.

2 Likes

image


Oppfatter av det du skriver at det var mye spillerom og kreativitet i sosialdemokratiets spede begynnelse. Lasta ned Gro-grate i fjor, men har ennå ikke hatt libidoen til å lese dens tusen sider. Mine spørsmål:

  • Hva er de verste kriminelle handlingene boka angivelig avslører internt i riket?
  • E-staben ble visst nedbygd etter den kalde krigen - ble det resterende underlagt PST?

Noen artige treff på Televerket (Telenor) i Gro-Gate:

(s. 56) En annen genial side ved konstruksjonen var at Etterretningsstaben kunne hente statsmidler rett ut fra Kommunal- og Arbeidsdepartementet ved siden av at CIA støttet opp. Firmaet ble etablert i Lørenveien, vegg i vegg med Løren leir (ref Sinsen/Løren HV som var en del av det såkalte Spilhaug-apparatet, se kap 24.3.2.8) og Televerket.

(s. 57) Svært meget tyder videre på at Norasonde i perioder bidro til produksjon av telefonapparater modifisert for romavlytting via telefon [81].
[81] Av Akershus Arbeiderblad 10. oktober 1984 fremgår det at bedriften leverte elektroniske komponenter til Televerket.

(s. 318) Trond Johansen og Reiulf Steen kjente hverandre godt fra lang tid tilbake, frem til Johansen og de andre som «snakket sammen» bestemte seg for at Steen var oppbrukt og måtte fjernes som partiformann i 1981 (se kap. 8.12-13). Steen traff Johansen allerede tidlig i 60-årene etter introduksjon ved Knut Frydenlund. Johansen spilte da sin rolle som «skeptisk til kalde krigere» og «moderat sikkerhetspolitiker» og omtalte Asbjørn Bryhn og POT som “cowboyer”. I en periode var de alle tre omgangsvenner. I 1970 ble kontakten fornyet, fortsatt helst i selskapelig forstand rundt Knut Frydenlund, men også i Ap’s internasjonale utvalg fra 1973 og ved at Johansen ble en flittig deltaker på Ap-arrangementer i Oslo. Foran Aplandsmøtet i 1975 startet Johansen sogar kampanje for Steens kandidatur sammen med sin kone Grethe Johansen, sentral Ap-politiker i Akershus og medlem av valgkomitéen. Da aksjonene mot Steen var i gang for alvor foran landsmøtet i 1981, fikk han mistanke om at han var utsatt for telefonavlytting [fra boka Vi som styrer Norge]:
«Han spurte Trond Johansen om dette var mulig. Ble han utsatt for telefonavlytting?
Steen kunne ikke forklare enkelte anrdre episoder på annet vis. E-stabens sterke mann
svarte at han anså dette som en ‘teknisk umulighet’. At det ikke kunne skje ‘uten
medvirkning fra Televerket’, og at det var ‘utenkelig’ at Televerkets folk ville gjøre slikt
‘uten domsavsigelse’. Dette slo Steen seg til ro med, han hadde tillit til Trond Johansen»


Televerket/Sintef/GSM

På 1980-tallet var det analoge mobiltelefonsystemet NMT 900 enerådende i Norden. Datidas mobiltelefoner var tunge og svære. De måtte fastmonteres i biler for å være «mobile».

Maseng kom til Sintef i 1981. Da lå det et prosjekt fra Televerket og de andre nordiske telemonopolistene og ventet på ham. Målet var å utvikle et nytt digitalt mobiltelefonsystem for Norden, som skulle avløse NMT-systemet.

Det tok ikke lang tid før det nordiske arbeidet ble koblet på et felleseuropeisk prosjekt med samme mål. Dette ble styrt av organisasjonen for alle teleselskap i Europa - CEPT.

I starten holdt uenigheter på å lamme hele integrasjonsarbeidet. Men til slutt grep EU inn, og i 1987 løsnet det hele. Da hadde 15 europeiske land sagt seg villig til å ta i bruk den standarden som CEPT gikk inn for.

Bakgrunn: Her startet GSM-teknologien

(NMT – Store norske leksikon)


Vilhelm Evang, etterretningssjefen som bygde opp E-staben

https://nbl.snl.no/Vilhelm_Evang

1 Like