Høring - Forslag til lov om Norges kontinentalsokkel

Høringsbrev (frist 15.04.2021)

Utenriksdepartementet sender med dette på høring en lov om Norges kontinentalsokkel. Formålet med loven er å definere Norges kontinentalsokkel i tråd med havretten og legge til rette for at Kongen kan fastsette den nøyaktige avgrensningen av denne med endelig og bindende virkning. Grunnlaget for Kongens fastsettelse av avgrensningen for Norges kontinentalsokkel vil være anbefalinger fra henholdsvis Kontinentalsokkelkommisjonen i New York og de bilaterale avgrensningsavtalene Norge har inngått med sine naboland.

Kort bakgrunn for lovforslaget

Etter havrettskonvensjonen har alle kyststater kontinentalsokkel ut til 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Mange kyststater, herunder Norge, har imidlertid sokler som strekker seg utover 200 nautiske mil. I slike tilfeller må sokkelens yttergrense mot det internasjonale havbunnsområdet utenfor dokumenteres for Kontinentalsokkelkommisjonen som er etablert i havrettskonvensjonen. Kommisjonen vurderer kyststatenes dokumentasjon og gir sin anbefaling om hvor yttergrensen bør trekkes. På grunnlag av kommisjonens anbefaling, skal kyststaten selv fastsette yttergrensene med endelig og bindende virkning.
Avgrensningslinjer mellom nasjonale kontinentalsokler skal etter havretten avtales bilateralt mellom kyststatene.

Norge dokumenterte i 2006 og 2009 yttergrensen for norsk sokkel utenfor 200 nautiske mil utenfor fastlandet, Svalbard, Jan Mayen, Bouvetøya og Dronning Maud Land for Kontinentalsokkelkommisjonen. Kommisjonen ga sine anbefalinger i 2009 og 2019. Det er nå opp til Norge å fastsette yttergrensene med endelig og folkerettslig bindende virkning. Den foreslåtte loven skal gi internrettslig hjemmel for dette.