Hva er Folkestyret.org ?

“En motvirkende kraft til økt sentralisering av makt, bruk av kontroll og innskrenket individuell frihet.”

10 demokratiske prinsipper

Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

Hvorfor kan dyr eies, men ikke mennesker? Om ingen kan eie deg, betyr det at ingen kan eie det du gjør og skaper, og derfor at staten ikke kan kreve inntektsskatt? Er Folkestyret imot inntektsskatt?

Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen

Rettigheter er idéer. Eiendomsrett til hva? Individuell eller felles eiendomsrett til hvilke ting? Hva er fellesskapet? Hvor stor individuell frihet har du innenfor fellesskapet?

Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt

…tilpasses individuelt av staten eller av individet? Det er stor forskjell. Status quo er at staten bestemmer hvordan individuelle behov skal dekkes, så jeg håper Folkestyret her sikter til at individet kan reflektere sine egne behov sjøl.

Den demokratiske makten har sitt sete hos individet
Myndighetene er underlagt folket

I vår demokratiske parlamentarisme har hvert individ én stemme, og makt gis i teorien gjennom disse stemmene. Jeg skjønner ikke hva Folkestyret vil fram til.

Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

I dag styres samfunnet gjennom lønninger, kontrakter og subsidier. At et samfunnssystem er “desentralisert” betyr ikke at det ikke er korrupt. Det finnes utallige eksempel på at kommuner og fylkeskommuner sløser med penger til irrasjonelle prosjekt, til venner og kontakter, til overflødig byråkrati og bygninger. Den eneste ikke-korrupte måten å styre samfunnet er å gi lik makt til hvert individ - som med en moderne markedsøkonomi vil si ei ubetinga grunninntekt.

Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

Jeg er enig i lignende tankegang, men hvor langt skal man gå? Å ikke avstå suverenitet til EU er innlysende. Men hva med at utlendinger kjøpe aksjer i norske selskap? At utlendiger kjøper opp naturressurser og datasentere. Eller hva med at norsk hovedstrømsmedia ofte er et ekko av anglo-amerikansk media? Eller at NATO-organisasjoner påvirker hva som sensurerest i Norge? Det finnes mange former for ekstern maktutøvelse.

Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

Hvordan?

Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

Bra, men hvilke naturressurser? Sjøl deler jeg naturen inn i begrensa og universale ressurser basert på deres tilgjengelighet (i gitt samfunn). Begrensa naturressurser hevder jeg må eies kollektivt for å kunne kontinuerlig tilby verdi til samtlige (grunninntekt fra grunnrenta).

Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

Hørest ut som et godt prinsipp, men jeg skjønner ikke hva det innebærer.


Forutsetninger for et godt folkestyre