Naturrett er feil

I en artikkel oversatt til norsk på Steigan.no ønsker skribent Iain Davis å reorganisere samfunnet i tråd med “naturrett” for å gjenopprette tap av frihet/rettigheter. Forsøket på å forstå hvordan det er “riktig” å organisere samfunnet, helt grunnleggende, er noe som spesielt interesserer meg, hvor nettsida sjølstyre.no er mitt eget svar. Og det er pga. mitt eget arbeid med denne problemstillinga at jeg lett kan avvise Iain Davis’ forsøk som verbalt svada som bygger på falske premisser om røynda.

Iain Davis mener det selvfølgelig eksisterer en innebygd forståelse, prinsipper som vi alle forstår, en grunnleggende Lov som etablerer grensene for vår atferd og tillater oss å leve i fred og harmoni. Naturlig Lov er vår fundamentale moral, og naturrett er etikken som kommer fra den, og det er i vår natur å kjenne til det, fordi det er forståelig gjennom fornuft, som er vår definerende kvalitet.
Davis viser også til en definisjon av naturrett fra 1800-tallet av Lysander Spooner:

Hver mann skal gjøre mot andre alt det som rettferdighet krever av han; som, for eksempel, å betale sin gjeld, returnere lånt eller stjålet eiendom til sin eier, og han skal gjøre opp for enhver skade han har gjort mot noen andres person eller eiendom… alle menn skal avstå fra å gjøre det som rettferdighet hindrer han fra å gjøre; som, for eksempel, at han skal avstå fra tyveri, ran, brannstifting, mord og alle andre lovbrudd mot personen eller hans eiendom. Så lenge disse forhold opprettholdes lever mennesker i fred, og bør kunne leve fred med hverandre. Men når disse forhold brytes blir det krig. Og det fortsetter til rettferdighet gjenopprettes

Det er også interessant å hente frem Davis’ definisjon av frihet:

Frihet er vår ubegrensede rett til å utøve våre umistelige rettigheter. Det er friheten til å gjøre alt som er riktig, når og hvor vi ønsker det.

Sist vil jeg også vise til Davis’ kommentar om rettferdighet, eller utøvelse av rettferdighet. Her fra originalteksten:

Instead we imagine that justice is handed down to us by governments or the judiciary. We wrongly assume that without their rules we would have no Law and would be incapable of peaceful coexistence.

–Greit. Da har jeg samlet nok av essensen til å kunne forklare hvor tøvete artikkelen er.

Hva er Ian Davis?

Det som kjennetegner åndstomme filosofer er at de tar en hel del for gitt uten å skjønne det. Innledningsvis må jeg derfor påpeike at Ian Davis er en menneskeape, og at dette betyr at han er en multicellulær organisme med svært mange evolusjonære strategier innabords, i tillegg til svært mange kulturelle idéer/memer.

Dyre- og planteriket, som vi menneskeaper “kommer fra”, er et hvor multicellulære organismer får energi fra sola eller spiser hverandre for å overleve. Den naturlige lova i dyre- og planteriket er “survival of the fittest”, som bare betyr at det som av en eller annen grunn overlever, det overlever.

Menneskeaper har generelt empati, og dette er en viktig evolusjonær strategi, men det er også en av flere strategier. For samtidig som menneskeapene skal overleve i naturen, så foregår det også en innbyrdes kamp om å overleve innenfor menneskehierarkiet (til liks med andre dyrehierarkier). Hat, hevn, vold, utnytting, mobbing, dominering, press, påvirking, sjalusi, begjær, lureri, løgn, osv. er også aspekt av menneskenaturen.

Så det er latterlig av Davis å anta, i det 21. århundre, at det eksisterer “objektiv empati og rettferdighetssans”, og at dette “etablerer grensene for vår atferd” på en universal måte. Har han ikke fått med seg at slaveri har vært utbredt i alle verdensdeler, og at det også har eksistert kannibalisme? Og hvordan kunne han så skammelig glemme “våre” nåværende hundre milliarder produksjonsdyr, og de “naturlige rettighetene” disse kunne trengt? Og hvem eier forresten “naturlig” alle de ulike ressursene i naturen og alt arealet? Og er grådighet, uenighet og tvister noe som oppsto da rettsstaten oppsto?

Vi er nødt til å begrense hverandres frihet

Mennesket opplever en vilje. Frihet er å kunne utøve denne viljen. Og sannheten er at vår vilje kolliderer med hverandre. Vi vil ulike ting. Slik oppstår behovet for å begrense, legge føringer for, eller innrette oss etter hverandres atferd gjennom ulike former for normer - i moderne tid utvikla til lovverk med eksplisitte, skrevne regler.

Et samfunn av menneskeaper utvikler alltid normer for atferd over tid, men disse trenger ikke å oppleves som “rettferdige” eller “hyggelige” for en hel del menneskeaper. Og normer kan variere mye fra samfunn til samfunn. Davis’ oppfatning om at vi ikke trenger en ordinær rettsstat, fordi alle har “en lik og fornuftig oppfatning av rettferdighet”, er barnslig. Dersom oppfatninga av “det rettferdige” var universal, så ville alle samfunn til alle tider praktisert den samme justisen.

En organisasjon for hvem?

Sannheten er at du må ha en overordentlig rettsstat med voldsmonopol for å ha orden og fred. Om det ikke eksisterte en rettsstat i Oslo, og halvparten av innbyggerne ønsket (“unaturlig”) Sharia-lovgivning og den andre halvpart ikke, så ville det være kaos helt til én side hadde vunnet frem med sitt regelverk (evt. til et kompromiss forelå).

Derfor vil et homogent samfunn, der folk har tilnærma lik identitet/interesser, være det fredligste, fordi det da vil være dypest enighet om normene i foreninga. Det åndssvake venstreradikale i Norge ikke har forstått eller respektert de siste 50 åra, er at de svømmer i et bakteppe av kristne, europeiske normer, og at disse normene egentlig eksisterer i den norske sjela, men ikke nødvendigvis på norsk grunn.

I hodet til den sløve marxist-filosofen Pål Steigan - som publiserte artikkelen til Iain Davis - så er menneskeaper enten “arbeidere” eller “kapitalister”. I utgangspunktet er det dermed uproblematisk å importere hundretusener av Muhammedanere til det norske berget, siden dette bare tilsvarer “flere arbeidere”. Men i realiteten lever Muhammedanere i et annet mentalt og moralsk univers; de ser nordmenn som alkoholiserte vantro og lettkledde horer, og føler at det ideelle er Sharia-lovgivning. Hvilke regler Davis eller Steigan tror er “naturlige” er helt likegyldig for en muslimsk fundamentalist.

Frihet for hvem til å gjøre hva?

Innenfor territoriet Norge er vi så heldige at folk flest respekterer idéen om at menneskeaper skal være likeverdige under rettsstaten…i teorien. Som den mest opplyste blant nordmennene har jeg da bare igjen å opplyse om hvordan Kongeriket Norge organiseres for å tilby lik verdi/makt/frihet til samtlige i praksis.

Kort oppsummert er det evna til å subsidiere seg sjøl (pluss evna til å hemme andres “positive” atferd) som skaper en politisk-økonomisk maktkonsentrasjon i samfunnet. Subsidier er alltid ei overføring av statens midler til diverse mindretall, og derfor vil en kontantstrøm basert på subsidier uunngåelig korrumpere mot å tjene de allerede mektigste. Løysinga er at flertallet går sammen om å kategorisk forby subsidier, og at statens inntekter (fra grunnrenta) fordeles mest mulig direkte og ubetinga gjennom grunnleggende infrastruktur og ei ubetinga grunninntekt.

Sjølstyre-modellen (eller hvordan motvirke maktkonsentrasjon)
Statens inntekter: inntektsskatt grunnrenta
Statens utgifter: subsidier grunnleggende infrastruktur + ubetinga grunninntekt

Løysinga på "Covidkuppet"

Davis’ svada-filosofering om det han mener er “det naturlige” er verken rasjonell eller pragmatisk. Den faktiske, organisatoriske motgifta til “Covidkuppet” er å forby subsidiering - inkludert subsidieringa av helse. Om helse var et privat anliggende, så kunne staten verken kjøpe RNA-vaksiner for milliarder av kroner eller “tvangsvaksinere” befolkinga.

Man maksimerer ikke nordmenns frihet gjennom å legge ned rettsstaten, men gjennom å institusjonalisere ei lik og ubetinga fordeling av statens inntekter. Lik grunnleggende infrastruktur og ei ubetinga grunninntekt er å tildele hverandre den samme økonomiske og moralske friheta - som vil være relativt mer verdifull for fattig enn for rik.